loader image

RODO

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, niniejszym informujemy że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Danych osobowych jest spółka Self Esteem Aesthetic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa, NIP: 7011048155, REGON: 389739146, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000914474.

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielania świadczeń medycznych z zakresu medycyny estetycznej, udzielania porad medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. 

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania newslettera, informacji o aktualnych promocjach oraz wszelkich informacji handlowych.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie wyrażonej zgody, w przypadku, gdy wyraziliście Państwo chęć otrzymywania newslettera i informacji handlowych lub zwróciliście się z prośbą o kontakt, podając swoje dane osobowe.  
 2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu wykonania zawartej umowy dotyczącej określonych świadczeń medycznych z zakresu medycyny estetycznej
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. celem wypełnienia ciążących na Administratorze Danych Osobowych obowiązków prawnych;
 4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np. w celach archiwalnych czy też dowodowych – w przypadku konieczności dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora;
 5. art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu świadczenia usług medycznych z zakresu medycyny estetycznej.

Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych, np. świadczącym usługi informatyczne, hostingowe czy dostawcy oprogramowania – w celu zapewnienia funkcjonowania strony, a także obsłudze księgowej – w celu wypełnienia wszelkich obowiązków publicznoprawnych i podmiotom świadczącym obsługę prawną na rzecz Administratora – w przypadku konieczności dochodzenia praw i roszczeń lub rozstrzygania wątpliwości prawnych lub sporów;

Państwa dane osobowe, poza celami wskazanymi powyżej, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Państwa dane osobowe mogą być również przekazane osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymagają tego stosowne przepisy prawa – np. na podstawie decyzji czy orzeczenia wydanego przez organ administracji publicznej lub sąd, a także w przypadku ochrony interesów Administratora Danych Osobowych – np. gdy jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia i dochodzenia praw oraz roszczeń.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Prawo do cofnięcia zgody – dotyczy tylko osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera lub poprosiły o kontakt, pozostawiając swoje dane osobowe. 

W każdej chwili posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażenia powyższej zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody oznacza jednocześnie rezygnację z otrzymywania newslettera.

 • Prawo do usunięcia danych

Mogą Państwo żądać usunięcia danych osobowych. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Zastrzega się, że usunięciu będą podlegać tylko te dane, które nie muszą być przechowywane przez określony okres czasu z uwagi na ciążące na Administratorze obowiązki prawne czy ochronę żywotnych interesów Administratora.  

 • Prawo sprzeciwu

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych, zarówno w całości, jak i do każdego pojedynczego celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. 

 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 • Prawo do sprostowania danych

Mogą Państwo żądać sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe.

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych

Mogą Państwo żądać przeniesienia posiadanych przez Administratora Danych Osobowych do innego podmiotu. W tym celu prosimy o stosowną informację zawierającą nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, tzn. które dane mają zostać przekazane. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej, po potwierdzeniu tego żądania.

 • Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym aktualnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych należy zgłaszać w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty pod adresem: Self Esteem Aesthetic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: recepcja@selfesteemclinic.pl

Klauzula informacyjna RODO (monitoring)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, niniejszym informujemy że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Danych osobowych jest spółka Self Esteem Aesthetic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa, NIP: 7011048155, REGON: 389739146, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000914474.

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, pacjentów i gości oraz ochrony mienia Administratora Danych Osobowych, jego pracowników, pacjentów i gości, a także innych osób przebywających na terenie kliniki. Dane nie będą wykorzystane do innych celów.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – tj. dla zapewnienia bezpieczeństwa mienia oraz osób przebywających na terenie kliniki.

Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. 

Państwa dane osobowe, poza celami wskazanymi powyżej, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom. 

Państwa dane osobowe mogą być również przekazane osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymagają tego stosowne przepisy prawa – np. na podstawie decyzji czy orzeczenia wydanego przez organ administracji publicznej lub sąd, a także w przypadku ochrony interesów Administratora Danych Osobowych – np. gdy jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia i dochodzenia praw oraz roszczeń.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania, z tym zastrzeżeniem, że dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni; Po tym okresie dane osobowe ulegają automatycznemu skasowaniu. W przypadku sytuacji naruszenia bezpieczeństwa osób lub mienia, czy dostępu osób nieupoważnionych, dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej – do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Prawo dostępu do danych osobowych

Osoba, której dane osobowe – wizerunek zostały objęte nagraniem monitoringu wizyjnego, posiada prawo dostępu do tych danych, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich. 

 • Prawo sprzeciwu

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych, zarówno w całości, jak i do każdego pojedynczego celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. 

 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 • Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym aktualnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych należy zgłaszać w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty pod adresem: Self Esteem Aesthetic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: recepcja@selfesteemclinic.pl