loader image

regulamin konkursu z okazji drugich urodzin

SELF ESTEEM AESTHETIC CLINIC sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs z okazji drugich urodzin kliniki SELF ESTEEM AESTHETIC CLINIC SP. Z O.O. jest organizowany na profilu na portalu Instagram pod adresem https://www.instagram.com/selfesteem_clinic/ (dalej jako „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest SELF ESTEEM AESTHETIC CLINIC SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11, 02-673 Warszawa, KRS: 0000914474, NIP: 7011048155, REGON: 389739146 (dalej jako „Organizator”).
 3. Fundatorem nagród jest:
  a) SELF ESTEEM AESTHETIC CLINIC SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11, 02-673 Warszawa, KRS: 0000914474, NIP: 7011048155, REGON: 389739146 (dalej jako „Fundator1”).
  b) IMED Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa, KRS: 0000032674, NIP: 1180068223, REGON: 010851227 (dalej Fundator 2) bądź łącznie „Fundatorzy”
 4. Regulamin Konkursu, określający zasady udziału, dostępny jest na stronie internetowej organizatora pod adresem: https://selfesteemclinic.pl/.

2. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs trwa od dnia 21 maja 2024 roku do dnia 28 maja 2024 roku do godziny 23:59:00.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 3. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
  a) ukończyła 18 lat,
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  c) nie jest pracownikiem Organizatora Konkursu,
  d) nie świadczy usług na rzecz Organizatora przy organizowaniu konkursu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie poniższych warunków:
  a) Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest spełnienie wymogów określonych w § 2 ust. 3 Regulaminu,
  b) w komentarzu pod postem konkursowym (https://www.instagram.com/reel/C7PYmP_IrTF/? igsh=MTN3Z21rYThtMGVocw==) należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
 5. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 2 Regulaminu wyklucza Uczestnika z udziału w konkursie.
 6. 6. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie w następujących przypadkach:
  a) Uczestnik działa w imieniu osób trzecich, a nie w swoim własnym,
  b) Uczestnik tworzy lub działa z fikcyjnych kont w serwisie Instagram,
  c) Uczestnik narusza Regulamin serwisu Instagram,
  d) Uczestnik posługuje się w komentarzach pod postem konkursowym słowami obelżywymi, propagującymi nienawiść lub dyskryminację, narusza dobra osobiste osób trzecich lub Organizatora.
 7. Uczestnik może dodać maksymalnie 5 komentarzy, przy czym w każdym komentarzu należy oznaczyć inne osoby. Zdublowane komentarze nie będą brane pod uwagę.
 8. Umieszczenie komentarza pod postem Organizatora oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych celem kontaktu ze strony Organizatora i poinformowania o nagrodzie oraz akceptację Regulaminu.

3. Nagrody

 1. Celem wyłonienia zwycięzców Organizator powołuje Komisję konkursową odpowiedzialną za prawidłowy przebieg Konkursu i wybór zwycięzców. 
 2. Organizator przewiduje przyznanie nagrody 5 osobom, wyłonionym w drodze wyboru przez Komisję Konkursową na podstawie kryterium kreatywności i oryginalności, spośród osób spełniających warunki określone w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 3. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 31 maja 2024 roku.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w komentarzu umieszczonym przez Organizatora pod postem konkursowym.
 6. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:
  • Zabieg mezoterapii – preparatem z nieusieciowanym kwasem hialuronowym,
  • Ochronny krem nawilżający z spf 50+ o wartości 199 zł
  • Torba plażowa
  • Kosmetyczka
  • Szczotka do suchego szczotkowania ciała 
 7. Organizator nawiąże kontakt ze Zwycięzcami za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Instagram w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, celem uzyskania od Zwycięzcy informacji o danych osobowych (imię i nazwisko), adresu e-mail, adresu korespondencyjnego oraz numeru kontaktowego.
 8. Jeżeli Zwycięzca nie udzieli odpowiedzi na wiadomość Organizatora, o której mowa w ust. 7 bądź odmówi podania niezbędnych danych osobowych, będzie to równoznaczne z rezygnacją z nagrody. 
 9. Czas na realizację nagrody wynosi 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu. W celu realizacji nagrody, Zwycięzca powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Organizatorem, aby ustalić termin wykonania zabiegu.
 10. Organizator zastrzega, że jeżeli u Zwycięzcy stwierdzone zostaną jakiekolwiek przeciwwskazania do zabiegu, wówczas zabieg nie zostanie wykonany, a Zwycięzcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności nie jest uprawniony do żądania rekompensaty.
 11. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 10 Organizator wyłoni spośród Uczestników innego Zwycięzcę w miejsce osoby posiadającej przeciwwskazania do zabiegu.
 12. Jeden Uczestnik może wygrać nagrody wymienione w § 3 w ust.6 .
 13. Zwycięzcy nie przysługuje roszczenie o wypłatę nagrody w gotówce bądź zamianę nagrody na inną.
 14. Zwycięzca nie może przenieść praw do nagrody na osobę trzecią.
 15. Warunkiem realizacji nagrody w postaci zabiegu mezoterapii- preparatem z nieusieciowanym kwasem hialuronowym, jest wyrażenie przez Zwycięzcę zgody na przetwarzanie danych osobowych – wizerunku utrwalonego w trakcie realizacji nagrody w postaci zabiegu w siedzibie Organizatora w celu jego opublikowania w mediach społecznościowych Organizatora, względnie na stronie internetowej.

4. Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – SELF ESTEEM AESTHETIC CLINIC SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11, 02-673 Warszawa, KRS: 0000914474, NIP: 7011048155, REGON: 389739146.
 2. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem: recepcja@selfesteemclinic.pl.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Jednakże w przypadku, gdy odmówi podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody Zwycięzcy.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku ze zrealizowaniem nagrody.
 5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody może być przesłane na adres e-mail Organizatora: recepcja@selfesteemclinic.pl.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 2. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych zmianach.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 maja 2024 roku. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za organizację konkursu jest Organizator. Organizator oświadcza, że serwis Instagram nie organizuje, jak również nie sponsoruje niniejszego Konkursu

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych osobowych jest SELF ESTEEM AESTHETIC CLINIC SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11, 02-673 Warszawa, KRS: 0000914474, NIP: 7011048155, REGON: 389739146.

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z Pani/Pana uczestnictwem w konkursie organizowanym przez Administratora Danych Osobowych i otrzymaniem nagrody w postaci możliwości uczestnictwa w zabiegu z zakresu medycyny estetycznej, mając na względzie wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych, w celu ich opublikowania w celach reklamowych i marketingowych, w tym w szczególności w Internecie, w tym na stronie internetowej Spółki oraz portalach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram.

3. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie wyrażonej zgody – w zakresie Państwa imienia i nazwiska, a także wizerunku utrwalonego w trakcie realizacji nagrody (wizyty w prowadzonej przez Spółkę klinice i uczestnictwa w zabiegu mezoterapii), otrzymanej w konkursie organizowanym przez Administratora Danych Osobowych z okazji drugich urodzin prowadzenia kliniki medycyny estetycznej

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:
– podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych, np. świadczącym usługi informatyczne, hostingowe czy dostawcy oprogramowania, a także obsłudze księgowej – w celu wypełnienia wszelkich obowiązków publicznoprawnych i podmiotom świadczącym obsługę prawną na rzecz Administratora – w przypadku konieczności dochodzenia praw i roszczeń lub rozstrzygania wątpliwości prawnych lub sporów;

Pani/Pana dane osobowe, poza celami wskazanymi w niniejszej Klauzuli informacyjnej nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazane osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymagają tego stosowne przepisy prawa – np. na podstawie decyzji czy orzeczenia wydanego przez organ administracji publicznej lub sąd, a także w przypadku ochrony interesów Administratora Danych Osobowych – np. gdy jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia i dochodzenia praw oraz roszczeń.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania.

6. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Prawo do usunięcia danych 1 Może Pani/Pan żądać usunięcia danych osobowych. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Zastrzega się, że usunięciu będą podlegać tylko te dane, które nie muszą być przechowywane przez określony okres czasu z uwagi na ciążące na Administratorze obowiązki prawne czy ochronę żywotnych interesów Administratora. 
 2. Prawo sprzeciwu Może Pani/Pan wyrazić sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych, zarówno w całości, jak i do każdego pojedynczego celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. 
 3. Prawo ograniczenia przetwarzania danych Może Pani/Pan zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 4. Prawo do sprostowania danych Może Pani/Pan żądać sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych Może Pani/Pan żądać przeniesienia posiadanych przez Administratora Danych Osobowych do innego podmiotu. W tym celu prosimy o stosowną informację zawierającą nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, tzn. które dane mają zostać przekazane. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej, po potwierdzeniu tego żądania.
 6. Prawo do wniesienia skargi Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego, którym aktualnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych należy zgłaszać w następujący sposób:
– za pośrednictwem poczty pod adresem: SELF ESTEEM AESTHETIC CLINIC SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11, 02-673 Warszawa;
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: recepcja@selfesteemclinic.pl