loader image

polityka prywatności

Spółka Self Esteem Aesthetic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, prowadząca klinikę medycyny estetycznej Self Esteem Aesthetic Clinic, której ofertę stanowią świadczenia medyczne z zakresu medycyny estetycznej, szanuje prywatność swoich Pacjentów i dochowuje najwyższej staranności w zakresie ochrony danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady a także zakres przetwarzania Państwa danych osobowych, wskazuje również na przysługujące Państwu prawa i nasze obowiązki jako Administratora Danych Osobowych. 

W sytuacjach, w których przetwarzanie danych oparte jest na podstawie wyrażonej zgody – jej wyrażenie jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody uniemożliwi wykonanie przez Administratora czynności objętej zgodą.

Administrator danych osobowych

Administratorem Danych osobowych jest spółka Self Esteem Aesthetic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa, NIP: 7011048155, REGON: 389739146, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000914474.

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania z Państwem kontaktu (jeżeli wyrażą Państwo takową wolę) i przedstawiania oferowanych przez klinikę usług.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania newslettera, informacji o aktualnych promocjach, wyprzedażach konkursach oraz wszelkich informacji handlowych.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie wyrażonej zgody, w przypadku, gdy wyraziliście Państwo chęć otrzymywania newslettera i informacji handlowych lub zwróciliście się z prośbą o kontakt, podając swoje dane osobowe.  
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. celem wypełnienia ciążących na Administratorze Danych Osobowych obowiązków prawnych;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np. w celach archiwalnych czy też dowodowych – w przypadku konieczności dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora.

Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych, np. świadczącym usługi informatyczne, hostingowe czy dostawcy oprogramowania – w celu zapewnienia funkcjonowania strony, a także obsłudze księgowej – w celu wypełnienia wszelkich obowiązków publicznoprawnych i podmiotom świadczącym obsługę prawną na rzecz Administratora – w przypadku konieczności dochodzenia praw i roszczeń lub rozstrzygania wątpliwości prawnych lub sporów;

Państwa dane osobowe, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Państwa dane osobowe mogą być również przekazane osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymagają tego stosowne przepisy prawa – np. na podstawie decyzji czy orzeczenia wydanego przez organ administracji publicznej lub sąd, a także w przypadku ochrony interesów Administratora Danych Osobowych – np. gdy jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia i dochodzenia praw oraz roszczeń.

Informacje o profilowaniu

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Prawo do cofnięcia zgody – dotyczy tylko osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera lub poprosiły o kontakt, pozostawiając swoje dane osobowe. 

W każdej chwili posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażenia powyższej zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody oznacza jednocześnie rezygnację z otrzymywania newslettera.

 • Prawo do usunięcia danych

Mogą Państwo żądać usunięcia danych osobowych. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Zastrzega się, że usunięciu będą podlegać tylko te dane, które nie muszą być przechowywane przez określony okres czasu z uwagi na ciążące na Administratorze obowiązki prawne czy ochronę żywotnych interesów Administratora.  

 • Prawo sprzeciwu

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych, zarówno w całości, jak i do każdego pojedynczego celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. 

 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 • Prawo do sprostowania danych

Mogą Państwo żądać sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe.

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych

Mogą Państwo żądać przeniesienia posiadanych przez Administratora Danych Osobowych do innego podmiotu. W tym celu prosimy o stosowną informację zawierającą nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, tzn. które dane mają zostać przekazane. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej, po potwierdzeniu tego żądania.

 • Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym aktualnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych należy zgłaszać w następujący sposób:

 • za pośrednictwem poczty pod adresem: Self Esteem Aesthetic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: recepcja@selfesteemclinic.pl

polityka cookies

Strona internetowa Self Esteem Aesthetic Clinic działająca pod adresem: https://selfesteemclinic.pl/ używa plików „cookies”, tzw. „ciasteczek”. Są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są i przechowywane na Państwa urządzeniach (smartfon, laptop, komputer, itp.) w trakcie korzystania ze strony. Umożliwiają one zapamiętywanie pewnych specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia.  

Pliki „cookies” przechowują informacje, które są przydatne do prawidłowego funkcjonowania strony, tj. zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania strony i podawanych danych kontaktowych, dostosowania strony do preferencji użytkownika, a także w celach analitycznych i statystycznych. Umożliwiają chociażby zapisywanie ustawień użytkownika (język, wygląd strony, itp.), wypełnionych formularzy, które w trakcie kolejnej wizyty mogą zostać szybko uzupełnione, bez konieczności ponownego wpisywania różnego rodzaju danych. Pozwalają one zatem, podczas każdych następnych odwiedzin strony, zrekonstruować ewentualne ustawienia lub inne zmiany, które zostały wprowadzone przez użytkownika. Dzięki temu zapewnione jest prawidłowe funkcjonowanie takich czynności jak ewentualne logowanie i jego utrzymanie w trakcie korzystania ze strony, nawiązywanie kontaktu poprzez dedykowanego do tego urządzenia.

Można wyróżnić następujące typy plików „cookies”:

 • „cookies” sesyjne
 • „cookies” stałe

Jeżeli chodzi o „cookies” sesyjne, zapisywane są one tylko na czas wizyty użytkownika na stronie internetowej. Oznacza to, że po zamknięciu karty ze stroną internetową lub przeglądarki, są one automatycznie usuwane. Umożliwiają one wygodne i bezpiecznie korzystanie ze strony internetowej. 

„Cookies” stałe – posiadają one określony czas wygaśnięcia, nie są jednak automatycznie usuwane jak „cookies” sesyjne. Zapewniają one funkcjonalność strony internetowej,  dzięki czemu korzystanie z niej jest bardziej przyjazne, jako przykład można podać zapamiętanie wybranej lokalizacji i języka strony. 

Pliki „cookies” co do zasady nie zawierają danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Należy jednak zastrzec, iż niektóre zebrane informacje w powiązaniu z danymi podanymi na stronie internetowej mogą się stać danymi osobowymi. Do takich danych zastosowanie znajdują postanowienia Polityki prywatności odnoszące się do danych osobowych, w szczególności praw osoby, której dane te dotyczą.

Można wyróżnić również następujący podział:

 • pliki „cookies” niezbędne do działania usługi – najczęściej są to cookies sesyjne. Umożliwiają one prawidłowe funkcjonowanie strony, m.in. narzędzi przeznaczonych do nawiązania kontaktu z użytkownikiem. 
 • pliki „cookies” analityczne i diagnostyczne –umożliwiają one przykładowo monitorowanie ilości wizyt na stronie internetowej, zainteresowania określonymi towarami czy preferencji dotyczących prezentowanych treści. Pozwalają one na prezentowanie użytkownikom satysfakcjonujących treści.
 • pliki „cookies” marketingowe – używane w celu zapewnienia wysokiej jakości treści reklamowych i dostosowania ich do preferencji użytkownika. Dzięki nim można zapobiegać ponownemu wyświetlaniu się tych samych promocji, produktów czy wydarzeń.

Każdy użytkownik strony internetowej może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies” i określić warunki, na jakich pliki te są przechowywane na urządzeniu i jak uzyskują do niego dostęp. 

Ustawienia dotyczące plików „cookies” można zmienić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.  Ustawienia te mogą przede wszystkim blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub każdorazowo informować, że cookies zostały zamieszczone  na Twoim urządzeniu. Wszelkie informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies znajdują w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

W każdej chwili można usunąć  pliki „cookies”, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Należy jednak wskazać, iż może to spowodować pewne ograniczenia funkcjonalności strony internetowej.