loader image

regulamin świadczenia usług medycznych

SELF ESTEEM AESTHETIC CLINIC

Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot leczniczy utworzony przez Self Esteem Aesthetic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02 – 673), ul. Konstruktorska 11, która prowadzi Zakład leczniczy pod nazwą Self Esteem Aesthetic, pod adresem: ul. Konstruktorska 11, 02 – 673 Warszawa.
 2. Niezależnie od niniejszego Regulaminu, prosimy również o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności w celu uzyskania opisu naszych praktyk i polityki prywatności, w tym sposobu gromadzenia i przetwarzania informacji o Pacjencie. Dodatkowe informacje są dostępne dla Pacjentów za pośrednictwem strony internetowej www.selfesteemclinic.pl
 3. Do niniejszego Regulaminu zastosowanie mają w szczególności następujące akty prawne:
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej również: „RODO”);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

Zakres regulaminu

Regulamin określa w szczególności:

 1. nazwę podmiotu; 
 2. cele i zadania podmiotu; 
 3. strukturę organizacyjną zakładu leczniczego; 
 4. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 
 5. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych; 
 6. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego; 
 7. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym; 
 8. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych; 
 9. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 
 10. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat; 
 11. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością; 
 12. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

Podmiot leczniczy

 1. Self Esteem Aesthetic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000914474, NIP: 7011048155, REGON: 3897391146 (dalej jako „Podmiot leczniczy”) jest podmiotem leczniczym działającym w oparciu o zakład leczniczy pod nazwą Self Esteem Aesthetic z siedzibą w Warszawie, dalej jako: „Zakład leczniczy”, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej i został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: Z-251556-20220502.
 2. Siedzibą Podmiotu leczniczego jest Warszawa (02 – 673) przy ul. Konstruktorskiej 11.
 3. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest siedziba Zakładu leczniczego w Warszawie (02 – 673) przy ul. Konstruktorskiej 11.
 4. Podmiot leczniczy może świadczyć specjalistyczne usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami.

Cele i zadania podmiotu leczniczego

 1. Celem Podmiotu leczniczego jest organizowanie i udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w szczególności w zakresie medycyny estetycznej oraz usług kosmetologicznych oraz wykonywanie innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, które są udzielane przez wykwalifikowany personel, w sposób profesjonalny, zgodny ze standardami oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Pacjenta.
 2. Cele są realizowane w szczególności przez:
  • specjalistyczne usługi z wykorzystaniem nowoczesnego i bezpiecznego sprzętu;
  • wysokie kwalifikacje personelu podmiotu leczniczego;
  • wysokie bezpieczeństwo i higienę pracy;
  • właściwą organizacja pracy, umożliwiająca skuteczne zarządzanie gabinetem.
 3. Do zadań Podmiotu leczniczego należy w szczególności:
  • udzielanie stacjonarnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny estetycznej oraz usług kosmetologicznych, w szczególności:
   • stosowanie zabiegów iniekcyjnych przy użyciu kwasu hialuronowego, własnego tłuszczu, toksyny botulinowej, mezoterapii, osocza bogatopłytkowego;
   • implantacja nici liftingujących;
   • usuwanie zmian skórnych;
   • zabiegi Laserowe takie jak frakcyjne ablacyjne z przerwaniem ciągłości skóry, oraz nieablacyjne radiofrekwencja mikroigłowa i HIFU
   • laserowe usuwanie owłosienia;
   • laserowe leczenie zmian naczyniowych;
   • zabiegi kosmetologiczne na ciało i twarz.
  • udzielanie stacjonarnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych innych niż wymienione w pkt a) powyżej oraz wykonywanie innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;
  • współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami;
  • działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia;
  • współudział w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia;

Struktura organizacyjna Zakładu leczniczego

 1. Podmiot leczniczy wykonuje swoją działalność za pomocą zespołu składników majątkowych w postaci Zakładu leczniczego.
 2. Jednostka organizacyjna Zakładu leczniczego podzielona jest na komórki organizacyjne, tj.  recepcję oraz gabinety specjalistyczne, w tym gabinety medycyny estetycznej i zabiegów kosmetologicznych. 
 3. Komórki organizacyjne oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu leczniczego.
 4. Do zadań personelu Zakładu leczniczego należy w szczególności:
  1. Recepcja:
   • obsługa administracyjna Pacjentów, w tym rejestracja na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
   • gromadzenie, porządkowanie, przechowywanie dokumentów oraz prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej,
   • prowadzenie terminarza przyjęć pacjentów, którym wyznacza się terminy przyjęć,
   • przetwarzanie i archiwizowanie danych osobowych,
   • zabezpieczenie dokumentów przed dostępem osób niepowołanych,dbanie o porządek i zabezpieczenie miejsca pracy,
   • przestrzeganie tajemnicy służbowej,przestrzeganie przepisów i zasad BHP i P. Poż. oraz Regulaminu,
   • współdziałanie z innymi pracownikami zatrudnionymi w Zakładzie leczniczym w zakresie organizacji pracy, opieki nad Pacjentem,
   • wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres pracy zawodowej, zleconych przez Kierownika podmiotu, a nie objętych niniejszym zakresem,
   • pomiar temperatury.
  2. Kosmetolodzy:
   • wykonywanie świadczeń określonych w zakresie czynności Kosmetologa, w szczególności zabiegi kosmetyczne łącznie z mezoterapią igłową (bez wypełniaczy i botoksu),
   • prowadzenie na bieżąco dokumentacji medycznej Pacjenta,
   • właściwe i racjonalne gospodarowanie materiałami medycznymi,
   • dbałość o właściwą eksploatację i obsługę sprzętu medycznego,
   • systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych i jakości udzielanych świadczeń,
   • przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, tajemnicy lekarskiej i służbowej, dyscypliny pracy, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, karty praw pacjenta,
   • współdziałanie z innymi pracownikami zatrudnionymi w Zakładzie leczniczym w zakresie organizacji pracy, opieki nad Pacjentem,
   • przestrzeganie tajemnicy służbowej, wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres pracy zawodowej, zleconych przez Kierownika podmiotu, a nie objętych zakresem Regulaminu.
  3. Lekarze:
   • wykonywanie świadczeń określonych w zakresie czynności Lekarza, w szczególności zabiegi na bazie kwasu hialuronowego i innych substancji, zabiegi z nićmi, a także zabiegi z użyciem toksyny botulinowej,
   • prowadzenie na bieżąco dokumentacji medycznej Pacjenta,właściwe i racjonalne gospodarowanie materiałami medycznymi,
   • dbałość o właściwą eksploatację i obsługę sprzętu medycznego,  systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych i jakości udzielanych świadczeń, przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, tajemnicy lekarskiej i służbowej, dyscypliny pracy, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, karty praw pacjenta,
   • współdziałanie z innymi pracownikami zatrudnionymi w Zakładzie leczniczym w zakresie organizacji pracy, opieki nad Pacjentem, 
   • przestrzeganie tajemnicy służbowej,
   • wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres pracy zawodowej, zleconych przez Kierownika podmiotu, a nie objętych zakresem Regulaminu.

Rodzaj działalności i zakres udzielanych świadczeń

 1. W podmiocie leczniczym prowadzona jest stacjonarna działalność lecznicza, w związku z czym udzielane są w szczególności świadczenia zdrowotne przez lekarzy medycyny estetycznej oraz w zakresie zabiegów kosmetologicznych. 
 2. Zakres świadczeń udzielanych przez Podmiot leczniczy został wskazany na stronie internetowej www.selfesteemclinic.pl

Sposób kierowania jednostkami Zakładu leczniczego

 1. Podmiotem leczniczym oraz jego Zakładem leczniczym i wchodzącymi w jego skład jednostkami kieruje Zarząd Spółki Self Esteem Aesthetic Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02 – 673), ul. Konstruktorska 11, KRS 0000914474, NIP: 7011048155, REGON: 389839146
 2. Bieżące zarządzanie Zakładem leczniczym jest wykonywane przez Zarząd Podmiotu leczniczego, wskazanego w ust. 1 powyżej (z tego tytułu każdy z osobna zwany dalej „Kierownikiem podmiotu”).

Organizacja i przebieg obsługi Pacjentów oraz organizacja procesu udzielania świadczeń

 1. Podmiot organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w trybie stacjonarnym w placówce Zakładu leczniczego lub w trybie wizyty (konsultacji) zdalnej tzw. telekonsultacji. Szczegóły i warunki realizacji wizyt (konsultacji) zdalnych zostały szczegółowo określone w § 8 ust. 17-22 niniejszego Regulaminu. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia Zakładu leczniczego, w terminie i czasie wcześniej ustalonym z pracownikiem infolinii lub recepcji w trakcie rejestracji świadczenia lub w trakcie rejestracji w serwisie na stronie internetowej pod adresem www.selfesteemclinic.pl 
 3. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się:
  • prawa i obowiązki pacjenta wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
  • wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa
  • ;zasady wynikające z obowiązujących standardów medycznych.
 4. Podmiot leczniczy poprzez swój Zakład leczniczy funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 20:00
 5. Dodatkowe informacje dotyczące pracy Zakładu leczniczego można uzyskać telefonicznie, osobiście, pocztą elektroniczną pod adresem recepcja@selfesteemclinic.pl oraz na stronie internetowej pod adresem: www.selfesteemclinic.pl
 6. Odbycie konsultacji, wizyty lub poddanie się zabiegowi wymaga uprzedniego ustalenia terminu i godziny z recepcją osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną pod adresem recepcja@selfesteemclinic.pl albo drogą elektroniczną poprzez system rezerwacji online dostępny pod adresem www.selfesteemclinic.pl co oznacza, że rejestracja jest warunkiem udzielenia świadczenia zdrowotnego przez Podmiot leczniczy.
 7. Rejestracji dokonuje się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej. 
 8. Pacjent uiszcza w całości obciążającą go należność za świadczenie zdrowotne bezpośrednio po wizycie, konsultacji lub zabiegu, zgłaszając się w tym celu na recepcji, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 8 – 17 Regulaminu.
 9. Ustalony termin wizyty, konsultacji lub zabiegu jest wiążący dla Pacjenta, oznacza to, że niezgłoszenie się przez Pacjenta w ustalonym dniu i godzinie nie uprawnia pacjenta do żądania przyjęciu go w innym terminie, bez uprzedniego powtórnego ustalenia terminu wizyty w recepcji. Odbycie wizyty mimo spóźnienia Pacjenta jest możliwe jedynie po stwierdzeniu takiej możliwości przez personel recepcji.
 10. We wszelkich sprawach związanych z umawianiem, odwoływaniem i zmianą terminu bądź godziny wizyt właściwa jest recepcja. Pacjent nie jest uprawniony do żądania ustalenia terminu i godziny wizyty z personelem innym niż personel recepcji.
 11. Nie jest dopuszczalna zamiana przez Pacjenta usługi na inną bez zgody Podmiotu leczniczego.
 12. Świadczenia zdrowotne są udzielane: 
  • przez osoby spełniające wymagania określone we właściwych przepisach prawa, 
  • dostępnymi metodami i środkami zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, 
  • zgodnie z zasadami etyki zawodowej 
  • z należytą starannością, 
  • z poszanowaniem praw pacjenta. 
 13. Lekarz lub kosmetolog ma prawo przyjąć Pacjenta, jeśli ten po zgłoszeniu się w ustalonym terminie w Zakładzie leczniczym w pierwszej kolejności dokona w recepcji formalności związanych z wizytą, konsultacją lub zabiegiem (w szczególności Pacjent winien okazać dokument tożsamości potwierdzający jego tożsamość).   
 14. Lekarz lub kosmetolog przy pierwszej czynności przeprowadza wnikliwy wywiad z Pacjentem. Z tego wynika, że usługi świadczone są przez Podmiot leczniczy na podstawie przeprowadzonego wywiadu o stanie zdrowia Pacjenta, zatem Pacjent ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność i kompletność udzielonych informacji.
 15. Podczas konsultacji wstępnej opracowywany jest plan zabiegowy optymalny dla Pacjenta. Realizacja ustalonego planu zabiegowego uwarunkowana jest odebraniem zgody Pacjenta na jego założenia.
 16. Zabiegi wykonywane są w gabinetach, które są odebrane przez sanepid jako gabinety medyczne. Zachowane są wszelkie procedury sanitarne (maseczki, rękawiczki, jednorazowe środki ochrony, dezynfekcja, oczyszczacze powietrza). Zakład leczniczy pracuje w systemie dwuzmianowym 10:00-16:00 i 12:00-20:00. Poszczególni lekarze pracują tylko w wyznaczone dni.
 17. Pacjent może umówić się na konsultację zdalną bez konieczności osobistej wizyty w Zakładzie leczniczym.
 18. Telekonsultacje realizowane są w Zakładzie leczniczym u wybranych lekarzy oraz kosmetologów. Informację o dostępności telekonsultacji do określonej osoby można uzyskać telefonicznie oraz osobiście.
 19. Wizyty zdalne mogą odbyć w trybie rozmowy telefonicznej albo w trybie wideorozmowy za pośrednictwem aplikacji wskazanej przez Zakład leczniczy.
 20. Warunkiem umówienia wizyty zdalnej jest posiadania odpowiedniego narzędzia komunikacji na odległość, tj. telefonu lub tabletu czy komputera oraz dostępu do sieci komórkowej lub sieci Internet, a także aktywnego numeru telefonu komórkowego lub w innej aplikacji wskazanej przez Zakład leczniczy, które należy podać w trakcie rezerwacji wizyty.
 21. Termin i godzina wizyty zdalnej może w wyjątkowych sytuacjach ulec zmianie, o czym pacjent zostanie wcześniej powiadomiony.
 22. W przypadku decyzji lekarza albo kosmetologa o konieczności odbycia wizyty stacjonarnej, podjętej w trakcie telekonsultacji, wizyta stacjonarna jest dodatkowo płatna.

Wysokość opłat za świadczenia

 1. Podmiot leczniczy może udzielać świadczeń zdrowotnych zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie.
 2. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie na podstawie cennika umieszczonego pod adresem www.selfesteemclinic.pl, a także w recepcji. Podmiot leczniczy zastrzega sobie prawo do zmiany cennika za świadczenia zdrowotne. 
 3. Podmiot leczniczy udziela nieodpłatnych świadczeń w zakresie konsultacji kosmetologicznych.
 4. Klient może dokonać płatności gotówką lub kartą debetową albo kredytową.
 5. Pacjent otrzymuje fakturę bądź paragon wystawiony przez Podmiot leczniczy.
 6. Pacjent przed wystawieniem paragonu jest zobowiązany poinformować personel rozliczający wizytę, konsultację lub zabieg o chęci wystawienia faktury VAT w dniu wizyty, lub w terminie późniejszym.
 7. Zgodnie z art. 106b ust. 5. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP.
 8. Pacjent może nabyć Bon upominkowy w recepcji oraz pod adresem pocztą elektroniczną pod adresem recepcja@selfesteemclinic.pl
 9. Bon upominkowy upoważnia do skorzystania z stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny estetycznej oraz usług kosmetologicznych zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 10. Pacjent zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu upominkowego osobiście, telefonicznie, albo drogą elektroniczną poprzez system rezerwacji online dostępny pod adresem pocztą elektroniczną pod adresem recepcja@selfesteemclinic.pl
 11. Bon upominkowy należy okazać przed skorzystaniem z usługi.
 12. Bon upominkowy ważny jest przez 6 miesiące od momentu jego nabycia. 
 13. Bon upominkowy nie podlega zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 14. W przypadku, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Bonu upominkowego, nie ma możliwości wydania reszty z w postaci gotówki, natomiast można ją wykorzystać na inną usługę jednego dnia lub w różnym terminie na warunkach określonych w § 8 Regulaminu.
 15. W przypadku, gdy wartość usługi przekroczy wartość Bonu upominkowego, Pacjent dopłaca różnicę ceny.
 16. Bon upominkowy nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.
 17. Bon upominkowy może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Zakładzie leczniczym. 
 18. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje upoważniony pracownik Zakładu leczniczego.
 19. Podmiot leczniczy nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie posiadacza Bonu upominkowego do wykonania wybranej usługi, w przypadku stwierdzenia przez personel Zakładu leczniczego przeciwwskazań do wykonania takiej usługi.
 20. Podmiot leczniczy dla swoich Pacjentów może organizować promocje.
 21. Podmiot leczniczy zastrzega sobie prawo do zmian promocji, a także przedłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji, co oznacza, że promocja może być odwołana przez Podmiot leczniczy w każdej chwili w takiej samej formie w jakiej została ogłoszona z tym zastrzeżeniem, że odwołanie jest bezskuteczne wobec osób, które uprzednio dokonały udziału w promocji. 
 22. Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.
 23. Szczegółowe zasady promocji zawierają w szczególności następujące informacje:
  • czas trwania promocji,
  • rodzaj promocji,
  • przedmiot promocji,
  • warunki udziału w promocji,
  • promocyjne ceny.
 24. Personel Zakładu leczniczego nie ma obowiązku informowania pacjentów o aktualnych promocjach oraz przyznawania pacjentom zniżki lub innej gratyfikacji związanej z przedmiotem danej promocji, bez wyraźnego powołania się pacjenta na daną promocję.
 25. Pacjent może wykupić Pakiety kosmetologiczne na niektóre zabiegi kosmetyczne oferowane w Zakładzie leczniczym. Do niniejszego ustępu znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczące promocji.
 26. Podmiot leczniczy zastrzega sobie prawo do pobierania zaliczek w ramach świadczonych usług.

Zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Podmiot leczniczy jest zobowiązany prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających z jej świadczeń zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
 2. Do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, o której mowa w ust. 1, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych są uprawnione:
  • osoby wykonujące zawód medyczny; 
  • inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 3. Osoby, o których mowa w ust. 2 są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z Pacjentem uzyskanych w związku z wykonywaniem zadań. Osoby te są związane tajemnicą także po śmierci Pacjenta. 
 4. Pacjenci mają prawo dostępu do dotyczącej ich dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna jest także udostępniana przedstawicielom ustawowym pacjentów. Uzyskanie dostępu do dokumentacji medycznej pacjentów przez inne osoby, w tym osoby najbliższe nie będące przedstawicielami ustawowymi uwarunkowane jest pisemnym upoważnieniem ich przez pacjenta, które należy przedstawić w recepcji podmiotu leczniczego. 
  • Dokumentacja medyczna jest udostępniana:do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć; 
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu – na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta; 
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • na informatycznym nośniku danych (dotyczy dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej). 
 5. Za wydanie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej, w tym zapisu dokumentacji medycznej pacjenta na informatycznym nośniku danych gabinet może być pobrana opłata w wysokości za: 
  • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002, 
  • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007, 
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 – przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. 
 6. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 6, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem. 
 7. Ustawowa zmiana wysokości opłaty nie powoduje zmiany Regulaminu.

Współdziałanie z innymi podmiotami

W celu zapewnienia ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot leczniczy może współdziałać z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych Pacjentów, co zawsze winno odbywać się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw Pacjenta.

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego oraz warunki ich współdziałania

 • Do zadań jednostek oraz komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego należy sprawowanie kompleksowej opieki nad Pacjentami poprzez wykonywanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny estetycznej oraz usług kosmetologicznych.
 • Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Podmiotu leczniczego oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu leczniczego.
 • Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw Pacjenta.

Zmiany legislacyjne, regulacyjne lub administracyjne

Jeżeli nastąpi jakakolwiek zmiana w ustawach, lub przepisach wykonawczych lub jakiekolwiek orzeczenie, lub interpretacja przez jakikolwiek sąd, lub inny organ mający jurysdykcję nad którąkolwiek ze Stron (dalej jako „Kwestia regulacyjna”), oraz taka Kwestia regulacyjna ma istotny i niekorzystny wpływ, lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że wpłynie to na sposób, w jaki Podmiot leczniczy ma ponosić odpowiedzialność lub który spowoduje, że postanowienia niniejszego Regulaminu będą nieaktualne względem obowiązującego stanu prawnego, Podmiot leczniczy niezwłocznie dołoży wszelkich starań w celu zawarcia nowych ustaleń dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych, które są zgodne z takimi Kwestiami regulacyjnymi.

Bezpieczeństwo w okresie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemiologicznego

 1. W okresie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w tym w szczególności możliwości zachorowania na COVID 19, Podmiot leczniczy stosuje się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
 2. W celu zapewnienia Pacjentom oraz personelowi Zakładu leczniczego maksymalnego bezpieczeństwa, Podmiot lecznicy wdrożył właściwe procedury aseptyki:
  • procedury dezynfekcji wszystkich stref klinik dostępnych dla pacjentów i personelu są wykonywane częściej niż jest to zalecane;
  • wszystkie medycyny estetycznej i zabiegów kosmetologicznych, pomieszczenia socjalne, łazienki dla Pacjentów i personelu wyposażone są w certyfikowane dezynfekujące płyny antybakteryjne;
  • zwiększona jest cyrkulacja powietrza, aby zapewnić wszystkim stały dopływ świeżego powietrza;zakupiono i stosuje się oczyszczacze powietrza, które na co dzień zapewniają czystsze, zdrowsze i świeższe powietrze;
  • Pacjenci używają tylko naczyń jednorazowych;
  • wszystkie kosze na śmieci są zamykane;
  • personel Zakładu leczniczego wyposażony jest w środki ochrony osobistej, w godzinach pracy nosi maseczki ochronne oraz zobligowany jest do częstej dezynfekcji dłoni.
 3. W celu zapewnienia innym Pacjentom oraz personelowi kliniki maksymalnego bezpieczeństwa Pacjenci zobligowani są do zachowania zasad bezpieczeństwa, w szczególności zakładania przed wejściem do kliniki maseczek ochronnych zakrywających nos i usta, a także dezynfekcji dłoni płynem antybakteryjnym po wejściu do Zakładu leczniczego.
 4. Podmiot leczniczy zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w przypadku niestosowania się Pacjentów do zasad zachowania bezpieczeństwa.

Zmiany Regulaminu

Podmiot leczniczy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Pacjent informowany będzie o zmianie Regulaminu za pośrednictwem recepcji/wiadomości e-mail/ wiadomości SMS. Nowa treść Regulaminu zostanie niezwłocznie udostępniona na stronie internetowej. Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Podmiot leczniczy.

Polityka prywatności oraz cookies

Polityka prywatności oraz polityka plików cookie są dostępne pod adresem https://www.selfesteemclinic.pl/polityka-prywatnosci. Określają one zasady przetwarzania zebranych danych osobowych oraz informacje na temat plików cookies wykorzystywanych dla potrzeb funkcjonowania strony www.

Pozostałe postanowienia

 1. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz inne przepisy obowiązującego prawa. 
 3. Jeżeli jakakolwiek klauzula, zdanie, postanowienie lub inna część niniejszego Regulaminu jest lub stanie się niezgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami z powodu ich zmiany, nieważna, niewykonalna z jakiegokolwiek powodu lub zostanie uznana za taką przez właściwy sąd, taka część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za zmienioną w zakresie wymaganym do nadania jej ważności i wykonalności, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy i skuteczności.
 4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie jako nagłówki poszczególnych sekcji niniejszego dokumentu służą wyłącznie wygodzie lektury Regulaminu, a Pacjenci zgadzają się, że określeń takich nie należy interpretować jako części niniejszego Regulaminu ani stosować ich do określania lub interpretowania intencji lub treści niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Podmiotu leczniczego.
 6. Podanie Regulaminu do wiadomości Pacjentów następuje poprzez zamieszczenie na Portalu, a także dostępny jest w formie pisemnej w recepcji Zakładu leczniczego. 
 7. Każdy Pacjent korzystający ze świadczeń udzielanych przez Podmiot leczniczy oraz każda osoba udzielająca świadczeń w Podmiocie leczniczym zobowiązana jest do przestrzegania przepisów Regulaminu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez osoby zarządzające Podmiotem leczniczym.