loader image

regulamin konkursu z okazji pierwszych urodzin

SELF ESTEEM AESTHETIC CLINIC sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs z okazji pierwszych urodzin kliniki SELF ESTEEM AESTHETIC CLINIC SP. Z O.O. jest organizowany na profilu na portalu Instagram pod adresem https://www.instagram.com/selfesteem_clinic/ (dalej jako „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest SELF ESTEEM AESTHETIC CLINIC SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11, 02-673 Warszawa, KRS: 0000914474, NIP: 7011048155, REGON: 389739146 (dalej jako „Organizator”).
 3. Fundatorem nagród jest SELF ESTEEM AESTHETIC CLINIC SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11, 02-673 Warszawa, KRS: 0000914474, NIP: 7011048155, REGON: 389739146 (dalej jako „Fundator”).
 4. Regulamin Konkursu, określający zasady udziału, dostępny jest na stronie internetowej organizatora pod adresem: https://selfesteemclinic.pl/.

2. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs trwa od dnia 30 maja 2023 roku do dnia 6 czerwca 2023 roku do godziny 23:59:00.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 3. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła 18 lat,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. nie jest pracownikiem Organizatora Konkursu,
  4. nie świadczy usług na rzecz Organizatora przy organizowaniu konkursu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie poniższych warunków:
  1. warunkiem zgłoszenia do konkursu jest spełnienie wymogów określonych w § 2 ust. 2 Regulaminu,
  2. należy zaobserwować na portalu Instagram profil @selfesteem_clinic oraz @drlewmirska,
  3. należy oznaczyć w komentarzu pod postem konkursowym (https://www.instagram.com/p/Cs3db9isJIo/) profile 3 wybranych osób, dodając ikonkę, która według Uczestnika najbardziej pasuje do Self Esteem Clinic,
  4. należy polubić i udostępnić publicznie post konkursowy dostępny pod adresem https://www.instagram.com/p/Cs3db9isJIo/ na swoim instastories.
 5. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 2 ust. 3 Regulaminu wyklucza Uczestnika z udziału w konkursie.
 6. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie w następujących przypadkach:
  1. Uczestnik działa w imieniu osób trzecich, a nie w swoim własnym,
  2. Uczestnik tworzy lub działa z fikcyjnych kont w serwisie Instagram,
  3. Uczestnik narusza Regulamin serwisu Instagram,
  4. Uczestnik posługuje się w komentarzach pod postem konkursowym słowami obelżywymi, propagującymi nienawiść lub dyskryminację, narusza dobra osobiste osób trzecich lub Organizatora.
 7. Uczestnik może dodać maksymalnie 5 komentarzy, przy czym w każdym komentarzu należy oznaczyć inne osoby. Zdublowane komentarze nie będą brane pod uwagę.
 8. Umieszczenie komentarza pod postem Organizatora oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych celem kontaktu ze strony Organizatora i poinformowania o nagrodzie oraz akceptację Regulaminu.

3. Nagrody

 1. Celem wyłonienia zwycięzców Organizator powołuje Komisję konkursową odpowiedzialną za prawidłowy przebieg Konkursu i wybór zwycięzców.
 2. Organizator przewiduje przyznanie nagrody 5 osobom, wyłonionym w drodze wyboru przez Komisję Konkursową na podstawie kryterium kreatywności i oryginalności, spośród osób spełniających warunki określone w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 3. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 7 lipca 2023 roku.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w komentarzu umieszczonym przez Organizatora pod postem konkursowym.
 6. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:
  • I miejsce – zabieg pn. „I’m Perfect” – wolumetria twarzy kwasem hialuronowym o wartości 2 700 zł,
  • II miejsce – zabieg odmładzania i stymulacji skóry twarzy laserem pikosekundowym najnowszej generacji o wartości 2 300 zł,
  • III miejsce – zabieg z wykorzystaniem autologicznego stymulatora tkankowego obejmujący skórę twarzy o wartości 1 400 zł,
  • I wyróżnienie – zabieg pn. „Lipgloss” – mezoterapia czerwieni wargowej. Wygładzenie oraz nawilżenie o wartości 650 zł,
  • II wyróżnienie – zabieg mikrodermabrazji wodą – 4 etapowy zabieg oczyszczania twarzy o wartości 500 zł.
 1. Organizator nawiąże kontakt ze Zwycięzcami za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Instagram w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, celem uzyskania od Zwycięzcy informacji o danych osobowych (imię i nazwisko), adresu e-mail, adresu korespondencyjnego oraz numeru kontaktowego.
 2. Jeżeli Zwycięzca nie udzieli odpowiedzi na wiadomość Organizatora, o której mowa w ust. 7 bądź odmówi podania niezbędnych danych osobowych, będzie to równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
 3. Czas na realizację nagrody wynosi 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu. W celu realizacji nagrody, Zwycięzca powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Organizatorem, aby ustalić termin wykonania zabiegu.
 4. Organizator zastrzega, że jeżeli u Zwycięzcy stwierdzone zostaną jakiekolwiek przeciwwskazania do zabiegu, wówczas zabieg nie zostanie wykonany, a Zwycięzcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności nie jest uprawniony do żądania rekompensaty.
 5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 10 Organizator wyłoni spośród Uczestników innego Zwycięzcę w miejsce osoby posiadającej przeciwwskazania do zabiegu.
 6. Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.
 7. Zwycięzcy nie przysługuje roszczenie o wypłatę nagrody w gotówce bądź zamianę nagrody na inną.
 8. Zwycięzca nie może przenieść praw do nagrody na osobę trzecią.

4. Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – SELF ESTEEM AESTHETIC CLINIC SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11, 02-673 Warszawa, KRS: 0000914474, NIP: 7011048155, REGON: 389739146.
 2. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem: recepcja@selfesteemclinic.pl.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Jednakże w przypadku, gdy odmówi podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody Zwycięzcy.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku ze zrealizowaniem nagrody.
 5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody może być przesłane na adres e-mail Organizatora: recepcja@selfesteemclinic.pl.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 2. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych zmianach.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 maja 2023 roku.
 5. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za organizację konkursu jest Organizator. Organizator oświadcza, że serwis Instagram nie organizuje, jak również nie sponsoruje niniejszego Konkursu.